Anna Rogstad - første kvinne på Stortinget

Stortinget, 17. mars 1911: Anna Rogstad (57), vararepresentant og medlem av Frisinnede Venstre, inntar sitt sete på Kristiania-benken. Galleriet er overfylt av begeistrede tilskuere. Utenfor står alle de som ikke har fått plass, men som gjerne vil være med når Rogstad skriver norgeshistorie.

Stortingspresident Magnus Halvorsen tar ordet:     

”Ærede repræsentanter! Denne dag, den 17de mars 1911, vil bli en merkedag i vort lands historie, fordi det i dag er første gang, en kvinde fremmøter her i Stortinget som en av dets repræsentanter – en begivenhet, som utvilsomt vil vække opmerksomhet viden om.”

Oppsiktsvekkende

Anna Rogstad var lærer og kvinnesakskvinne, og altså den første kvinnen som møtte på Stortinget. Hun var bestyrer for en pikeskole, stiftet Norges Lærerinneforbund, og satt som medlem i Kristiania skolestyre i 22 år. Hun var også med på å stifte Norsk Kvindesagsforening (1884) og Kvindestemmerettsforeningen (1885). Ved stortingsvalget i 1909 ble hun valgt inn som vara fra Gamle Aker krets. På dette tidspunktet hadde Rogstad og resten av kvinnebevegelsen fremdeles ikke rukket å kjempe fram fulle politiske rettigheter for kvinner. Bare kvinner med en viss inntekt hadde stemmerett, og kvinners valgbarhet var også begrenset. En kvinnelig stortingsrepresentant var ikke bare oppsiktsvekkende, men i aller høyeste grad omstridt, noe også Magnus Halvorsen er inne på:

«Om tidspunktet var inde for gjennemførelse av den reform, som denne begivenhed skyldes, har meningerne været delte inden vor nation; men jeg føler mig overtydet om, at man i kommende tider i stedse øket grad vil få forståelsen av, at den har bragt vort land hæder og ære, og at den har virket og end mere vil komme til at virke i politisk henseende for vort lands utvikling fordelagtig.» 

Idet Halvorsen avslutter reiser salen seg, som en gest til pioneren Rogstad. To representanter blir demonstrativt sittende. Disse to er partifeller av Rogstad, og nekter å reise seg i protest. Ikke mot Rogstad, men mot kvinners begrensede stemmerett. Deretter begynner behandlingen av første sak: Privat skogskjøtsel. Men Rogstad tiltrekker seg mer oppmerksomhet enn debatten, og mange av representantene kommer bort for å hilse på sin nye kollega, ifølge Aftenposten. 
 

Fast representant

I mars 1911 møtte Rogstad som vara for høyremannen Jens Bratlie (Høire og Frisinnede Venstre stilte felles liste), som for øvrig var motstander av alminnelig stemmerett for kvinner. Et snaut år seinere ble Bratlie statsminister, og Rogstad fikk dermed møte fast til regjeringen gikk av i 1913. I løpet av sin fartstid på Stortinget var Rogstad innom både Kirke- og Skolekomiteen og Næringskomiteen. Allerede fem dager etter at hun møtte for første gang, tegnet hun seg til innlegg i debatten om hærbudsjettet. Som mange andre kvinnesakskvinner var Rogstad engasjert i fredsarbeid, men det fortelles at hun i sitt innlegg talte med ”kraft for vårt forsvar”. Rogstad ble etter hvert kjent som en energisk taler, som engasjerte seg i mange saker som for eksempel skattlegging av kvinner, døveskolen, pensjon til lærerinner, kvinners adgang til å tale i kirkene, statsbidrag til Nationalteaterets musikere, flåteplanen, Rikshospitalets øyeavdeling og alkoholservering på toget. Hun arbeidet også aktivt for nordisk samarbeid.

Da Anna Rogstads stortingskarriere var over i 1913, skulle det gå hele åtte år før Stortinget igjen fikk en kvinnelig representant. Høires Karen Platou ble valgt inn som fast representant i 1921. Anna Rogstad fortsatte sitt politiske engasjement utenfor Stortinget, ikke minst i skolepolitikken. I 1917 meldte hun seg inn i Arbeiderpartiet.

Kilder og lesetips

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.