Elsa Laula Renberg (1877-1931)

Elsa Laula Renberg var med og stiftet verdens første sameforening i Sverige i 1904 og var drivkraften bak det første landsdekkende samemøtet i Trondheim 6. februar 1917, som i dag feires som samefolkets dag. I 1904 ga hun ut boken «Inför Lif eller Död» hvor hun tar for seg problemstillinger som alkohol- og fattigdomsproblemer, skoleforhold og retten til land og vann. Særlig dette siste temaet fremstår som brennaktuelt den dag i dag.

Da Elsa Laula ble født 29. november 1877, drev foreldrene reindrift i grensetraktene mellom Helgeland og Västerbotten Lappmark. Hun tok realskole i Örebro og jordmorutdanning i Stockholm, noe som var uvanlig for samiske ungjenter på den tida, men arbeidet for samiske rettigheter ble viktigere for henne enn et liv som profesjonell jordmor. Hun giftet seg med Thomas Johnsen Renberg, en reindriftssame fra Nordland, og de bodde i Toven reinbeitedistrikt, før de flyttet til Brurskanken reinbeitedistrikt og bosatte seg like sør for Mosjøen. På tretten år fikk de seks barn, hvorav de to eldste døde tidlig.

«Det er dags å begynne å agere som et folk over landegrensene og innom Norge og Sverige,» erklærte Elsa Laula Renberg. Kvinner hadde en relativt sterk stilling i det tradisjonelle samiske samfunnet, og Elsa Laula Renberg reiste rundt i det samiske Norge fra Trondheim i sør til Finnmark i nord og holdt foredrag om samiske spørsmål.

5. august 1904 ble Lapparnas Centralförbund – historiens første sameforening – stiftet i Stockholm med Elsa Laula som leder. Samme år ga hun ut brosjyren Inför Lif eller Død? Sanningsord i de Lappska Förhållandena, der hun tok opp samenes rett til land, vann og skolegang og drøftet hvordan de kunne overleve den svenske kulturelle integreringspolitikken. I sitt eget liv så hun hvordan det tradisjonelle samiske samfunnet var i ferd med å bryte sammen, og hennes politiske virke var klart knyttet til den etniske samebevegelsen.

Elsa Laula Renberg var en kraftfull person med en intens personlighet. Hun ble angrepet av motstandere som beskrev henne som sinnssjuk. Men samene oppfattet henne som en ressursperson, ikke minst på grunn av sin utdanning. Hun var også en dyktig taler som synliggjorde samenes situasjon, og en aktiv politisk agitator. Hun satte i gang samiske organisasjoner og organiserte politiske møter. Hun oppfordret spesielt samiske kvinner til å organisere seg og bruke sin egen makt til å fjerne sosial urett. Videre bygget hun nettverk, særlig i forhold til maktpersoner. I 1908 tok hun initiativ til å stifte en sameforening på Helgeland, Brurskankens Lappforening, og i 1910 den første samiske kvinneforeningen, Brurskankens Lappekvinde Forening, der hun var leder. Kvinneforeningens oppgave var å etablere en barneskole i Nordland og generelt spre informasjon til det samiske folk.

I 1916 søkte Elsa Laula Renberg på vegne av Brurskankens Lappekvinde Forening om statsstøtte til å organisere et stort all-nordisk politisk samemøte i Trondheim. Støtten ble innvilget, og Elsa Laula Renberg var leder for arrangementskomiteen, som bare besto av kvinner. De oppfordret kvinner spesielt til å delta på møtet og arbeide for sitt folk. I 1917 samlet 150 samer seg til det første store samiske landsmøtet, som drøftet sentrale samiske spørsmål som reindrift, undervisning på samisk og organisasjon. Åpningsdagen 6. februar har siden vært feiret som Samefolkets dag i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Det var uenighet på møtet om reindriften skulle fortsette på tradisjonelt vis med hovedvekt på mjølking av reinen, eller gå over til mer moderne kjøttproduksjon. Elsa Laula Renberg var opptatt av å bevare de samiske verdiene og tradisjonene og sa: «La de lapper som vil producere kjøt faa gjøre det, men la ogsaa os med hjorder på ca. 100 ren faa ret til at leve paa gammel lappisk vis.»

Samene i Finnmark samarbeidet med Arbeiderpartiet ved stortingsvalgene, men da valgordningen ble endret i 1921, ble det stilt egne samelister. I Nordland i 1924 sto Elsa Laula Renberg som nummer to på lista, men den fikk svært få stemmer.

22. juli 1931 døde Elsa Laula Renberg av tuberkulose, 53 år gammel. Hun etterlot en viktig politisk arv og blir i dag høyt verdsatt i det samiske samfunnet i ulike land. Hun sprengte grenser og sto fram som en foregangskvinne både for samers og kvinners rettigheter, ikke minst på det politiske planet. Derfor bør hun rettmessig hylles i 2013 i forbindelse med stemmerettsjubileet.

 

Torild Skard

Les mer om Elsa Laula Renberg på sidene til Store norske leksikon og Åarjelhsaeimen Teatere.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.