Fredrikke Marie Qvam, født Gram (1843-1938)

Fredrikke Marie Gram vokste opp på gården By i Egge i Nord-Trøndelag. Her var hun omgitt av kunnskap og kultur, og det kom som en overraskelse på henne da hun oppdaget at hun som kvinne ikke hadde de samme muligheter som menn.

«Jeg var opdraget mellem begavede Mænd, som der jo kom den hel Del Tilreisende af med. (…) En kjendskab til en Række begavede varmhjertede og praktiske Kvinder, der baade i Kundskaper og Interesser for ikke at tale om Arbeidskraft stod ved Siden av ja for det mæste over Mændene, (…) – hvorledes kunde jeg forstaa at Samfundet ikke vilde stille mig lige med Mændene, naar jeg gjode fordring derpaa?» (Brev til ektemannen, 1884)

 

Uorden og Dovenskab

Fredrikke fikk utfolde seg mer enn de fleste jenter på den tiden. Hun var flink til å ri og gå på ski og skøyter. Disse syslene gikk muligens til tider utover skolearbeidet, i alle fall skriver huslæreren Ole Anton Qvam i 1860 følgende:

«Da Fredrikke, uagtet gjentagne Advarsler mod Uorden og Dovenskab, idag atter indfandt sig paa Skolen aldeles uforberedt i alle mine Lectier, og altsaa alle Formaninger fra min Side synes frugtesløse, anmodes hendes Moder om at anvende sin Myndighed, for at ikke Undervisningen skal blive aldeles frugtesløs.»

Huslæreren skulle bli Fredrikkes ektemann, og etter hvert ble han også statsråd og statsminister. Fredrikke ble hans nære politiske rådgiver, og som han hadde refset henne for uorden og dovenskap i skoletiden, refset hun ham for veikhet og løsmunnethet i politikken.

 

Forspilt liv?

Fredrikke og Ole Anton kjøpte en gård i nærheten av Steinkjer og fikk fem barn. Ole Antons politiske karriere gjorde at han var mye borte, og Fredrikke var da alene med barna og gårdsdriften. Hun fant dette livet svært utilfredsstillende. I et brev til mannen skriver hun:

«Det er plikt det Arbeide som Samfundet har lagt på Kvinden, men som hun selv aldri havde Hug til. (…) Jeg syns mit Liv er spildt.»

Rollen som barneoppdrager tok hun uansett seriøst: En gang hun var syk og fryktet at hun skulle dø, skrev hun et fire siders langt testamente med detaljerte formaninger om hvordan mannen skulle oppdra barna, inkludert hvilke bøker de burde lese – og ikke lese: Romaner skulle unngås så lenge som mulig.

To av barna døde som små, og bare datteren Louise overlevde foreldrene. Når Fredrikke Qvam senere var en av grunnleggerne av Norske Kvinners Sanitetsforening, var en viktig årsak at hun ønsket å bekjempe sykdom, slik at andre mødre skulle slippe den sorgen hun selv hadde opplevd.

 

Endelig med i politikken

Først da hun var 50 år, flyttet Fredrikke Qvam med mannen til Kristiania og kunne ta aktivt del i politikken på egen hånd. Hun ble raskt del av det voksende kvinnesaksmiljøet i hovedstaden, og var med i oppstarten av Norsk Kvinnesaksforening i 1884. En periode var hun formann for hele tre viktige kvinneorganisasjoner: Norske Kvinners Sanitetsforening, Landskvinnestemmerettsforeningen og Norsk Kvinnesaksforening.

Til tross for en sen start, rakk Fredrikke Qvam å være aktiv i organisasjonslivet i hele 40 år. Etter at stemmeretten var oppnådd, arbeidet foreningene videre med å motivere kvinner til å bruke stemmeretten sin. Sanitetsforeningen ble også et livsverk for Fredrikke Qvam. Hun var 90 år gammel da hun gikk av som formann.

I 1911 fikk hun kong Haakons VIIs fortjenestemedalje i gull, og i 1915 ble hun ridder av 1. klasse av St. Olavs orden for allmennyttig virksomhet.

Datteren Louise Qvam var også aktiv i stemmerettsbevegelsen. Hun skrev om sine foreldre:

«Og hvad Papa og Mama har gjort for kvinders stemmeret, det er det, som har givet os den – det er sandheden.»

Om datteren her kanskje tar hardt i, er det liten tvil om ekteparet Qvams betydelige innsats for kvinners stemmerett.

Fredrikke Marie Qvam døde hjemme på Gjævran gård i 1938.

Kilder og lesetips

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.