Om jubileet

11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn.

Regjeringen utnevnte i 2009 en komité som står ansvarlig for Regjeringens offisielle jubileumsprogram. Samtidig vil svært mange små og store aktører bidra til jubileet over hele landet.

Komiteens målsetting er en feiring som skaper engasjement og oppslutning om viktige sider ved vårt demokrati, som stemmerett, likestilling, representasjon og deltakelse.

 

Jubileets viktigste etapper

8. mars: Jubileets feståpning den 8. mars i Kilden teater- og konserthus

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Den feires over hele verden.

Som en gave til hele Norge vil Stemmerettskomiteen, Kilden teater- og konserthus i Kristiansand og NRK lage en storslått fjernsynssendt åpning 8. mars. Dette blir en festforestilling for både publikum, offisielle gjester og tv-seerne hjemme.

Stemmerettskomiteen har oppfordret alle landets kommuner og fylkeskommuner til å bidra til feiringen av denne dagen. Mange institusjoner, frivillige lag og foreninger vil også feire Stemmerettsjubileet 8. mars og sørger for at dette blir en festdag over hele landet. I Kirken blir det mange steder arrangert egne 8. marsgudstjenester.

 

Stemmerettsuka 11.-20. juni 2013

11. juni 1913 vedtok et enstemmig storting allmenn stemmerett. Den 11. juni er med andre ord jubileets fødselsdag. 20. juni 1847 ble kvinnesaks- og likestillingspioneren Gina Krog født i Flakstad i Lofoten. Den 11. og 20. juni danner derfor rammen rundt Stemmerettsuka.

 

100-årsfeiring 11. juni i Oslo sentrum

Med utgangspunkt i Stortingets vedtak ønsker Stemmerettskomiteen å invitere til en storstilt bursdagsfeiring den 11. juni 2013. Vi vet at det blir feiring over hele landet. Stemmerettskomiteen inviterer alle på bursdagsfering på Eidsvolls Plass foran Stortinget fra kl. 15:00 tirsdag 11. juni 2013. Det blir servert gratis bursdagskake, og det blir underholdning, opptog og et offisielt program som alle er hjertelig velkomne til å være med på.

Komiteen har utfordret lokale, regionale og nasjonale krefter til å bidra til arrangementer over hele landet 11.-20. juni. Svært mange bidrar.

 

Demokratikampanjen - stemmerett i praksis

Retten til å stemme er lite verd hvis man ikke benytter seg av den. Derfor vil Komiteen oppfordre flest mulig til å ta i bruk denne rettigheten i 2013, hundre år etter at den ble kjempet fram og sikret både menn og kvinner. Komiteen vil henvende seg til unge velgere gjennom å støtte musikkonkurransen Rapvalg og Norges barne- og ungdomsorganisasjoners (LNU) demokratiagenter.

 

Internasjonal kvinne- og likestillingskonferanse 14.-15. nov

Stemmerettskomiteen ønsker å reise noen av de store internasjonale spørsmålene rundt kvinners rettigheter og politiske deltakelse. Komiteen samarbeider med Peace Research Institute, Oslo (PRIO) og Forum for Kvinner og utvikling (FOKUS) som vil stå som arrangører av en internasjonal konferanse. Konferansen er videre et samarbeid med Utenriksdepartementet (UD) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

 

"De fire store"

Arbeidet for allmenn stemmerett for kvinner pågikk over mange år og var en sak mange engasjerte seg i, både for og mot. Går vi til historiebøkene, trer mange enkeltpersoner fram som betydningsfulle for at Stortinget vedtok å innføre stemmerett for kvinner 11. juni 1913. Selv om også mange menn spilte en viktig rolle og stod skulder ved skulder med kvinnene, har det vært et mål for Stemmerettskomiteen å løfte fram kvinnene og den rolle de spilte i denne saken. Samtidig er det også viktig å huske at også organisasjonsliv, lag og foreninger spilte en betydelig rolle i kampen for kvinnestemmeretten.

De fire kvinnene som er valgt ut, i kronologisk rekkefølge, er:

  • Camilla Collett (1813-1895)
  • Fredrikke Marie Qvam (1843-1938)
  • Gina Krog (1847-1916)
  • Fernanda Nissen (1862-1920)

Du kan lese mer om "de fire store" kvinnesakspionerene her.

 

Begrunnelsen for komiteens valg

Som en parallell til de fire store mannlige forfatterne i norsk litteraturhistorie, har Stemmerettskomiteen ønsket å løfte fram fire kvinner som på en eller flere måter har spilt en stor rolle for kvinners stemmerett, kampen for likestilling mellom kjønnene eller på annen måte kjempet for svake og undertykte gruppers likeverd og rettigheter. Komiteen har lagt vekt på å finne fram kvinner som representerer ulike lag av befolkningen, som kom fra forskjellige steder i Norge og har hatt en ulik tilnærming til likestillingsspørsmål og stemmerett. Komiteen har kun ønsket å hedre historiske personer, derfor er ingen nålevende kvinner valgt.

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.